Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'rp'.

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Forumowe projekty
  • UtopiaMC - forumowy serwer Minecraft
 • Skript
  • Skrypty
  • Pytania i problemy
  • Zlecenia
 • Serwery Minecraft
  • Prezentacje serwerów Minecrafta
  • Zarządzanie serwerami Minecrafta
  • Pluginy do serwerów Minecrafta
 • Programowanie
  • Tworzenie pluginów do Minecrafta
  • Tworzenie stron WWW
  • Pozostałe dziedziny programowania
 • Gry, programy i sprzęt
  • Gra w Minecrafta
  • Komputery i sprzęt
  • Twórczość użytkowników
  • Komunikator Discord
 • Społeczność
  • Współpraca
  • Pogaduszki
  • Gry forumowe
 • Serwis
  • Informacje i aktualności
  • Prawo
  • System wniosków
  • Archiwum
 • Klub futurystuw Wdrożeńa
 • Klub futurystuw Propozycje
 • Klub futurystuw Offtopic
 • Klub futurystuw Zastosowańa
 • podwiek.pl Prawo
 • podwiek.pl Dyskusje

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


Lokalizacja


Hobby


Nick w MC


GG


E-mail


Skype


Strona www


Discord


Steam

Znaleziono 12 wyników

 1. witam mam problem mam taki kod: i czy dało by się żeby się to wysłało tylko do osób wokół 20 kratek od gracza command /me [<text>]: trigger: if arg-1 is set: send "&d&l*&7 &a%player% &7%arg-1% &d&l* " to all players else: send "&aPoprawne użycie &7/me [akcja]"
 2. elliot21

  Narkołyki

  Witaam, tworzę serwer RP aby se tak pograć z kolegami i potrzebuję skryptu na sprzedawanie NARKOŁYKÓW npc z pluginu Citizens A dokładniej to chcę aby jak się naciśnie na NPC nazwanego Andrzej to otwiera się GUI długość 3 pola na środku pojawia się zielona wełna i jak się naciśnie to możemy sprzedać 1 gram marihuany za 50$ wokół czarne szkła I jest 30% szans, że NPC wezwie policję, jeśli wezwie to dla każdego z permisją rp.policjant pojawi się "&c&lZgłoszenie&f: Podejrzany człowiek handluje narkotykami na {koordynaty}" Jeśli gracz nie ma w ekwipunku "&a&lMarihuana" wtedy nie otworzy mu się menu
 3. Z W I A S T U N S E R W E R A Tekst jest z początku nieczytelny, niewiele słów można rozpoznać, na drugiej stronie zaś opowieść zaczyna się tak: ...te ludy żyją dziwnie, nie spętani władzą jednego człowieka, a sami się rządzący. Każdy mąż może zabrać słowo i uczestniczyć w gromadzeniu. Zgromadzenia zaś mają załatwiać sprawy wszelakiej maści. W wielu aspektach urządzenia się różnią, krwawość, barbarzyństwo oraz ludowładcza. Ich bogowie dla mnie nieznani wydają się surowi, nieokiełznani, jak ich wyznawcy. Widziałem wielu co wpadało w obłęd i dokonywali nieludzkich czynów, z słowami swych bogów na ustach. Przeznaczenie i los to nieznane słowa, bardziej nieznane, niźli strach, czy litość, lecz gdy sprawa jest na ostrzu noża obiecują ofiary obfite dla swych bogów, aby oni ich pokierowali i nadali sił. Duchy różnorakie, przodków i lasów mają rzekomo korzystać również z ofiar, a wróżby słychać w powietrzu. Ich domy biedne, proste, nie rzadko spotkać je można w dzikim lesie, puste lub pełne. Skrywające skarby, lub też uszczerbiony kielich… Wdziewanie pancerza jest im niepowszechne, tarcza, włócznia, długie spodnie to ich rynsztunek, z dzikim wzrokiem stają w szranki z wrogiem. Normanowie rzeczą językiem, niesłychanie brudnym, nieokrzesanym, przekleństw w nim co niemiara, lecz każde posiada wydźwięk, jakby gniew Bogów rzucał na ofiarę. Plemię te ma charakterystyczną bladą skórę, są rosłymi postaciami, co siłą wyciskają soki z drzew. Brak tu większych luksusów, wychowanie i życie twarde jak ich charaktery, brudu tu się nie pozbędziesz, jak potwory, pomimo to mnie przyjęli ciepło. Jedliśmy z jednej misy i pytali się mnie, czy dobrze się czuje. Gościa obcego traktują przyzwoicie, lepiej, niż większość mych przyjaciół by mnie potraktowało. Opowiadanie jednego z mężów, co wrócili z wyprawy walczącym z zwaśnionym plemieniem z północy. Dym kłę­bił się przy osmo­lo­nej strze­sze. Grajki dźwię­czeli sobie na instru­men­tach, a córka karcz­ma­rza zbie­rała pokaźne napiwki. Co raz, jakiś woj szczy­pał ją ku ucie­sze oby­dwojga, a reszta w tych momen­tach spod byka w niego wbi­jała swe lodo­wate spoj­rze­nie, lecz dopiero pomruk jej ojca spra­wiał, iż per­łowy pot poja­wiał się na czole woja. Wielki, jak dwa dęby, pięść miał wielką, jak głowa doro­słego męża, nato­miast napoje co zdra­dziecko przy­tom­ność odbie­rały, a rozum roz­świe­tlały, były sąż­nie spo­ży­wane w tym miej­scu, a woń pie­czo­nej dzi­czy­zny krę­ciła w nosie. - Na Świę­to­wita przy­się­gam, że po tym, jak tego dra­nia czaszkę roz­łu­pa­łem, jego córy nie­szczę­śliwe przy­były, by towa­rzy­szyć matce, nie dość one mi na gło­wie i na… to jesz­cze te dziewki nie­wol­nice cicho przy­szły. Żal mi się zro­biło tych bidu­lek, w szmaty poubie­rane, widać, że pociech nie dozna­wały długo, to jam mięk­kiego serca zli­to­wał się nad tymi nim­fami. Jak zaczęły bry­kać i doka­zy­wać, och mówię Ci! Skur­czy­byk to paskuda była wielka, ale co jak co nos do nie­wol­nic miał. - ch**a tam gadasz, odstaw kie­lich, bo znów się urżną­łeś jak dzik. Ja mam Ci wie­rzyć, żeś je wszyst­kie... I tego skur­wia­łego syna pobi­łeś, też sam!? Ten łaj­dak to klą­twy zsy­łał na prze­ciw­ni­ków, pia­chem w oczy sypał, a nie jed­nego z naszych z Żyrowa roz­pła­tał. - Jak Świę­to­wita wyznaje, odpier­dol się, jeśli nie wie­rzysz, lecz to prawda! - Pow­ta­rzam, takie bajki to swoim dzie­ciom opo­wia­daj, a raczej dzie­ciom tego kudła­tego, co mieszka dom obok. W mordę chcesz?! – Chwy­cili się za bary, wzrok, jak dziki wilk, a pomruk, jak wiel­kiego niedź­wie­dzia roz­szedł się po karcz­mie. Ci, co zaprzy­jaź­niali się ze sto­łami, zrazu się podnie­śli, wzro­kiem szu­ka­jąc przy­szłego początku zaba­wy… Po zwer­bo­wa­niu najdziel­niejszych śmiał­ków z karczmy, czyli tych, co straż nie zła­pała lub mogli ustać na nogach nie jedy­nie ze względu na umie­jęt­ność bicia się, co picia, wyru­szy­li­śmy, aby zaro­bić tro­chę złota na mil­sze zaba­wy… Usły­sze­li­śmy bowiem, że za sied­mioma górami, za sied­mioma drze­wami i ośmioma pier­do­lo­nymi polami, tych kur­wich­sy­nów znaj­duje się obóz ban­dy­tów, co okra­dli zna­ko­mi­tego kupca z naszego mia­sta. My prawi ludzie, więc chcemy odzy­skać, to co zło­dzie­jom się nie należy, oraz wymie­rzyć kilka cio­sów, by nie nie­po­ko­ili naszej sie­lan­kowej wsi. Pro­blem w tym, że gło­śne narady, co straż­nicy nazy­wają krwawą burdą w karcz­mie. Muszę tutaj nadmie­nić, że po czę­ści mają rację, gdyż te narady rze­czy­wi­ście mają miej­sce w karcz­mie, a więc to nie jest tak, że cią­gle kła­mią. Nie mniej po tej nara­dzie lub wedle straż­ni­ków burdy, uwzięli się na nas. Nie wiem cze­mu… Jed­nak my mili ludzie, więc oddamy przy­sługę straż­ni­kom, łapiąc zło­dzie­jów, lecz tego nie chcieli słu­chać. Jak każdy wie… głu­pia wła­dza, ale wła­dza, co ja pro­sty woj mogę począć. Wzię­li­śmy naprędce tro­chę sera i trun­ków, bo czło­wiek coś w podróży musi pić. Karcz­ma­rzowi zapła­cimy po wypra­wie. Po dwóch nocach skoń­czyły nam się zapasy, w tym nawet napi­tek, to pomy­śle­li­śmy, że cho­ciaż jedze­nie znaj­dziemy, co prawda to nawet nie mini­mum, ale sprawa tego wymaga, byśmy ode­brali co cudze zło­dzie­jom. Zbo­czy­li­śmy tro­chę z drogi w nie­prze­byty las. Nasz kom­pan bił się z potwo­rami, ludźmi para­jący się magią w tym okul­ty­stami, psia mać rzu­cili na niego klą­twę, a ta klą­twa na nas rów­nież spa­dła. Żad­nego zwie­rza, nawet małego kró­liczka nie mogli­śmy spo­tkać, za to bez pro­blemu natra­fi­li­śmy na stado wil­ków… Bie­gli­śmy przez trzy noce oraz przez sześć dni, wypróż­nia­li­śmy się w biegu. W końcu wilki zgu­bi­li­śmy, nie mie­li­śmy co żreć, żad­nego mięsa, czy sera. W końcu jeden z nas, który podobno był tam, gdzie szczyny zama­rzają w powie­trzu, stwier­dził, że trzeba jeść „to i to”. Więc żar­li­śmy „to i to”, korzonki, kapu­stę, cebulę i wię­cej cebuli. Gdy dotar­li­śmy do obozu tych zbi­rów i ujrze­li­śmy kil­ku­na­stu chłopa goto­wych do wojaczki, my sta­nę­li­śmy dziel­nie, tylko krzaki połowę naszych zasła­niało, a nie­któ­rzy szy­ko­wali się do walki za drze­wami przez zwy­kły przy­pa­dek. Przed to, ja uzna­łem, że trzeba zaanon­so­wać nas kilku mężów dziel­nych, by wie­dzieli, kto ich wkrótce pokona. Jako roz­sądny przy­wódca, nie chcia­łem też, by kobieta, która była wśród nas, oglą­dała krwawą jatkę, chcia­łem po dobroci sprawę zała­twić i wysłu­chać racji dru­giej strony. Szybko oka­zało się, że sprawa z kup­cem jest zawiła, a ich „napady” tro­chę kolo­ry­zo­wane były przez ofiary, jedy­nie małe star­cia, a nawet można powie­dzieć, że pra­wie tylko słowne dys­ku­sje, te trupy, okra­dzione tysiące monet, to tak swoją dro­gą… Nagle poczę­sto­wał nas mio­dem pit­nym, my jako kul­tu­ralni wojo­wie, nie mogli­śmy odmó­wić, a żeby nie być gbu­rami, pod­ję­li­śmy roz­mowę. Oka­zało się, że to są biedni ludzie, nie na pod­sta­wie ich sakw, oraz trun­ków, to, to nie, bo trunki mają w spo­rych ilo­ściach i jako­ści naj­za­moż­niej­szych ludzi z tych krain. Nie mniej biedni w postaci szczę­ścia jak my. Nie­długo potem zaczął wykli­nać na wład­ców, na sądy, na zgro­ma­dze­nia, straż­ni­ków co się cze­piają wszyst­kiego, deszcz kapiący z nieba, słońce za jasne po popi­ja­wie, czy na grupę ban­dycką o nazwie Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, czyli na to, na co roz­sądny czło­wiek powi­nien narze­kać. Poglądy mie­li­śmy zbli­żone. Ugo­ścili nas wspa­niale, więc mie­li­śmy wobec nich dług wdzięcz­no­ści. W skró­cie, po nara­dzie z resztą naszej grupy przy­stą­pi­li­śmy do nich. Taka oto nasza histo­ria, a teraz wyska­kuj ze złota, jeśli Ci życie miłe! Cechy serwera: - unikalny świat wzorowany na wczesnośredniowiecznej Europie - system plemion i osad prowadzonych przez graczy, oparty na pluginie Towny - możliwość prowadzenia własnej szajki lub projektu niezwiązanego z przestępczością - wiernie odwzorowana architektura słowiańska, nordycka i zachodnioeuropejska - kilkadziesiąt rozmaitych lokacji rozsianych po sporej mapie - rozbudowana fabuła i liczne teksty ją uzupełniające - podział na trzy profesje, których przedstawiciele mają do wyboru jeszcze trzy dodatkowe specjalizacje - ekonomia oparta na zróżnicowanych monetach, będącymi dodatkowymi przedmiotami w grze - realistyczny czat oraz nacisk na zachowanie wiarygodności świata gry - możliwość skonstruowania jednej z kilkunastu typów łodzi, które, dzięki nowatorskim rozwiązaniom, bardzo płynnie przemieszczają się na morzu - kilkadziesiąt autorskich skórek przygotowanych do wyboru dla nowych graczy i licznych postaci NPC - jeszcze więcej autorskich tekstur - od źdźbła trawy i mąki, aż po zupełnie nowe rodzaje zbroi i kilkadziesiąt wzorów tarcz z epoki - system wierzeń wzorowany na kulturze słowiańskiej i nordyckiej, - podział na dwie pory roku, różniące się klimatem, długością doby oraz obfitością plonów - dostępne gry karczemne - kości oraz szachy, - system zabezpieczania drzwi oraz skrzyń, a także wprowadzenie wytrychów - System nawadniania gracza oraz wszelakie naczynia do tego wykorzystywane - Dźwięki oraz utwory dostępne w wielu lokacjach na serwerze - Autorski system BW (Brutally Wounded - gracz po śmierci traci przytomność na jakiś czas oraz budzi się ze skutkami ubocznymi) - Nowy system handlu na serwerze - Możliwość produkowania, warzenia, fermentowania i destylowania własnych różnorakich trunków dzięki pluginowi Brewery. - Rozmaite choroby które mogą zaatakować twoją postać. - Warunek odnoszący się do wagi twojej postaci (Waga zbroi, ekwipunku itp) - wiele, wiele więcej... START SERWERA 24 LUTEGO 2018 - GODZINA 18:00 WWW.SLAVICRAFT.PL (Kliknij na ikonkę by zobaczyć oficjalny skinpack) (Kliknij na ikonkę by wejść na naszego discorda)
 4. Witam! Pisze ostatnimi czasy skrypt na czat rp i mam już prawie całość, lecz została mi jedna rzecz. Otóż chciałbym, aby tekst napisany między dwoma znakami, w moim przypadku będą to gwiazdki - był kolorowany na kolor złoty (&e). Miałem pare pomysłów jak to zrobić, lecz problem tkwił w tym, że po napisaniu jednej gwiazdki juz cały tekst od niej do końca był kolorowany. Mnie zależy aby tekst był kolorowany aż do momentu napisania drugiego znaku (drugiej gwiazdki). Żeby zobrazować o co chodzi, dam może screena na którym "zasymulowałem" efekt który chce uzyskać: Za pewne rozwiązanie jest proste, ale najprostszych rzeczy zawsze szuka się najtrudniej, więc serio jeżeli ktoś wie jak to zrobić to byłbym wdzięczny
 5. Czesc! Jak sam tytul wskazuje poszukuje skryptu na roleplay do minecrafta, wazne zeby zawieral on komendy /do, /me oraz /o Mysle ze znajda sie jakies osoby ktore by to ogarnely i mi pomogly A gdyby ktos chcial moglby jeszcze zrobic /sprobuj a dzialanie tej komendy by bylo na zasadzie szansy procentowej, gdy gracz wpisuje /sprobuj 35 to automatycznie ma 35 procent szans na powodzenie a 75 na nie
 6. PQSEJFY Sytem sejfów na twój serwer Minecraft Witam, dawno mnie tu nie było ale 2 dni temu zajrzałem, i spostrzegłem że dużo osób prosi o skrypt na sejfy jak na jednym z popularnych serwerów MediumHC. Więc postanowiłem napisać owy skrypt. Myślę że mechanika jest dość prosta i zrozumiała dla normalnego użytkownika tego skryptu, jego dokładne działanie możecie zobaczyć na GIF'ie poniżej. ZALETY SKRYPTU • Posiada niecałe 120 linijek. • Sejfy są oznaczane po ID. • System Łomów dzięki którym możemy przywłaszczyć sobie cudzy sejf (Jeśli go zdobędziemy) • Każdy gracz dostaje sejf na start! • Każdy gracz może mieć tyle sejfów ile tylko zapragnie! DZIAŁANIE SKRYPTU KOMENDY SKRYPTU • /asejf - Spis komend skryptu (sejf.help) • /asejf give <nick> - Daje danemu graczowi sejf. (sejf.give) • /asejf givekey <nick> <ilosc> - Daje graczowi daną ilość łomów (sejf.givekey) • /asejf open <id> - Otwiera sejf o danym ID (sejf.open) • /asejf clear <id> - Czyści dany sejf! (sejf.clear) • /asejf reload - Przeładowywuje skrypt (sejf.reload) WYMAGANE DODATKI - Skript (Link) - SkQuery-Lime (Link) POBIERANIE SKRYPTU • Wersja 1.0 (27.07.2019) - • Wersja 1.1 (28.07.2019) - Zmiany: - Dodano więcej opcji konfiguracji. - Zablokowano możliwość przypadkowego położenia sejfu. - Zablokowano możliwość włożenia sejfu do sejfu • Wersja 1.2 (28.07.2019) - Zmiany: - Dodano pełną konfiguracje YAML, wystarczy wrzucić a folder z Config.yml stworzy się sam. - Przepisano kod na obsługę funkcji, dzięki czemu stworzyło się takie małe API - Zoptymalizowano kod • Wersja 1.3 (28.07.2019) - Zmiany: - Naprawiono wiele błędów. - Dodano komendę /asejf open <id> - Dodano wiadomość przy poprawnym użyciu łomu! PODOBA CI SIĘ SKRYPT? NIE ZAPOMNIJ DAĆ + ORAZ LIKE! POZDRAWIAM PROXEQ
 7. Witam wszystkich użytkowników tego forum z uszanowankiem (∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆゚. * ・ 。゚ Chciałbym się dowiedzieć Waszą opinię nt. idealnego serwera Role Play. Czego w nim nie lubicie, co możecie do niego dodać, co sprawia, że się nudzicie itd.
 8. SkRP - Skrypt roleplay na twój serwer! Opis: Jest to skrypt na komendy i małe mechaniki roleplay'owe.Będe aktualizować skrypt w przyszłości. Skrypt posiada system powiadomień o nowych aktualizacjach więc nie musisz się kłopotać z sprawdzaniem tego wątku nic tylko pobierać! Permissions: skrp.gchat - Mozliwosc global chat pomimo blokady rp.admin - prefix admina rp.mod - prefix moda rp.support - prefix supporta rp.vip - prefix vipa rp.admin Komendy: /szept - Mozliwosc szeptania na dystans 5 kratek /krzyk - Mozliwosc krzyczenia na dystans 20 kratek /ooc - Chat poza role play na dystans 15 kratek /gchat - Globalny chat me - Komenda do opisywania wlasnych akcji na dystans 15 kratek send "&6/do - &cAkcja w 3 osobie na dystans 15 kratek" /sprobuj - Losowa szansa na powodzenie albo nie powodzenie akcji(dystans 10 kratek) /versionreset - Wymagana komenda przy aktualizacji Config: *SkRP/config.yml* global_chat_allow false/true - Czy globalny chat ma być wyłączony dla graczy chat_distance_allow false/true- Czy chat ma działać na dystans ChangeLog: V1.0 - Hello World! Downlaod: https://code.skript.pl/QAhhGdeM /// Przy aktualizacji usuń config.yml
 9. PROSTY SKRYPT NA NARKOTYKI! WYMAGANE PLUGINY: - Skript - Vault - EssentialsX (do zarzadania kasą)
 10. Witam, Czy napisze ktoś skrypt na autobus? Mianowicie za pomocą komendy /autobus-stworz <nazwa> ustawia nazwę przystanku, zaś za pomocą komendy /autobus-usun <nazwa> usuwa nazwe przystanku. Aby pojechać autobusem należy mieć $3 oraz być na czarnym dywanie koło przystanku. Aby punkt przystanku ustawic nalezy wpisac /autobus-dywan <nazwa-przystanku> - ustawia dywan i jako ostatnia komenda /autobus-lokalizacja (czyli gdzie ma tepac) i oczywiście /autobus <przystanek> za pomocą tej komendy będzie tepało na inny przystanek.
 11. KONTAKT Arrchez#0398 https://discord.gg/wnkHMjb
 12. JulciaQ

  Drop ze stone

  Witam mam dla was drop w skripcie i turbodrop! Turbodrop- /turbodrop [GRACZ] Drop- /drop https://code.skript.pl/PyxxN7qI/
×
×
 • Dodaj nową pozycję...